Doc.dr.sc. Alenka Gagro, specijalist pedijatrije, uži specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije; uži specijalist pedijatrijske reumatologije.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine. Pripravnički staž obavila je u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, a nakon položenog stručnog ispita radila je u toj Klinici do 1991. kao liječnik sekundarac. Od 1991. godine zaposlena u Imunološkom zavodu, Odjel za istraživanje i razvoj, prvo kao znanstveni novak, a od 2002-2008 kao voditeljica Odsjeka za celularnu imunologiju. Nakon položenog specijalističkog ispita iz pedijatrije (2008), zaposlila se od 2009. u Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klinika za pedijatriju, Odjel za pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju. Stručno se usavršavala u inozemstvu: Laboratory for Cell Biology and Histology, Sveučilište u Amsterdamu, Nizozemska, 1994; Department of Immunology, Medical School, University of Birmingham, Velika Britanija, 1998-1999. te tri mjeseca 2000., 2001. i 2003. g. Uži je specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije te uži specijalist pedijatrijske reumatologije od 2019. godine.

Završila je poslijediplomske studije: "Alergologija i klinička imunologija" (1991-1993) i “Klinička pedijatrija” (2004-2006) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “”Regulacija ekspresije antigena CD23 na limfocitima zdravih osoba i bolesnika s alergijskom astmom” obranila je 1995. godine.

Od 1998. godine sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Medicinski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet) i Sveučilišta u Osijeku (Medicinski fakultet), od toga je voditelj dva kolegija iz područja pedijatrije. Naslovni je docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku od 2009. godine.

Dr Gagro je bila glavni istraživač na 4 međunarodna projekta i 5 domaćih projekata (MZOŠ), a od 2020. je suradnik na projektu u potpori Hrvatske zaklade za znanost iz područja pedijatrijske reumatologije (PURPURAPREDICTORS).

U svom dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavila je veći broj stručnih i znanstvenih članaka, od kojih se 44 citira u bazi Current Contents. Radovi doc. Gagro do sada su citirani više od 700 puta (h-index 16).

Dr. Gagro je mentor ili komentor devet doktorskih disertacija od kojih je sedam dovršeno i obranjeno, a dvije su u završnoj fazi izrade.

Dobitnica je nagrade Europske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju (Rotterdam, 1993.), nagrade Europske fondacije za istraživanja u alergiji (FARE, Stockholm, 1994.), prve nagrade za poster na 3. centralnoeuropskoj ljetnoj imunološkoj školi (Košice, Slovačka, 1994.), nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje medicinskih znanosti (1995.), nagrade "Ante Šercer" Hrvatske akademije medicinskih znanosti za najbolji rad autora iz Hrvatske, 1995 (1996.), i Godišnje državne nagrade za znanost u području biomedicinskih znanosti za značajno znanstveno dostignuće, istraživanja imunoreakcija u zdravih osoba i bolesnika s imunološkim i alergijskim bolestima za 2008. godinu (2009).

Dr. Gagro je recenzent u više znanstvenih i stručnih časopisa (Immunology, Clinical and Experimental Allergy, Clinical and Experimental Immunology, Clinical Rheumatology, Scandinavian Journal of Immunology, Mediators in Inflammation, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Journal of Pediatric Genetics, Croatian Medical Journal, Periodicum biologorum, Acta Dermatovenerologica Croatica, Acta Medica Croatica. Paediatria Croatica, Reumatizam, Liječnički vjesnik, Signae Vitae).

Autor/koautor je i nekoliko poglavlja u stručnim knjigama, od čega su dva sveučilišna udžbenika (Pedijatrijska neurologija, Prevencija bolesti u dječjoj dobi) i jedan sveučilišni priručnik (Cijepljenje i cjepiva).

Dr. Gagro je sudjelovala u većem broju domaćih i stranih stručnih sastanaka i kongresa s više od 30 pozvanih predavanja.

Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog pedijatrijskog društva (tajnica od 2009.g), Hrvatskog društva za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju, Hrvatskog reumatološkog društva i Odbora za alergologiju i kliničku imunologiju Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2002-). Također je član Europskog društva za imunodeficijencije (djeluje i kao voditelj dokumentacijskog centra za upis bolesnika s primarnim imunodeficijencijama u KDBZ u Europski registar bolesnika), Europskog pedijatrijskog reumatološkog društva (PRES) i Europske lige za reumatizam.

parallax background

Poliklinika prof. dr. sci. Josip Konja. Obratite nam se s povjerenjem!

Kontakt