Prof. dr. Goran Tešović, specijalist infektologije i pedijatrijske infektologije, rođen je u Puli, 1965. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1989. godine. Pripravnički staž obavio je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb. Nakon položenog stručnog ispita zaposlio sam se kao znanstveni novak, a potom kao specijalizant u Klinici za infektivne bolesti “Dr Fran Mihaljević” u Zagrebu.

Nakon položenog specijalističkog ispita kontinuirano radim u Službi za dječju infektologiju/Zavodu za infektivne bolesti djece, osim tijekom boravka na specijalističkom usavršavanju u Rimu (Ospedale “L. Spallanzani”) 1998. godine. Od siječnja 2006. je koordinator Službe za dječju infektologiju. Preustrojem Klinike, 10. veljače 2010. godine postaje pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece. Od iste je godine i predsjednik Etičkog povjerenstva Klinike. Uz svakodnevni rad u Klinici radi i kao konzultant/konzilijarni infektolog za sve pedijatrijske odjele/klinike u Zagrebu, a najintenzivniju suradnju ostvaruje s Klinikom za pedijatriju KBC Zagreb, osobito Zavodima za pedijatrijsku hematologiju i onokologiju, neuropedijatriju, metaboličke bolesti, nefrologiju te neonatologiju i intenzivno liječenje. Tijekom dugogodišnjega rada u Klinici osobn je doprinio uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih metoda kao što su: ultrazvučna dijagnostika SŽS-a u novorođenčadi i dojenčadi, bronhoskopija, terapijska izmjena plazme i kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije te visokofrekventna oscilacijska ventilacija.

Uže područje stručnoga interesa Dr Tešovića je intenzivno liječenje pedijatrijskih bolesnika s teškim infekcijama, neuroinfektologija, liječenje bolesnika s teškim infekcijskim komplikacijama primarnih i sekundarnih imunodeficijencija, naročito u pedijatrijskih bolesnika s hematološkim malignim bolestima te dijagnostika i liječenje vertikalno prenosivih infekcijskih bolesti, osobito konatalne CMV infekcije/bolesti.

Stručni poslijediplomski studij iz kliničke pedijatrije završio je 1998., a znanstveni poslijediplomski studij iz biomedicine 2001. Magistarski rad “Potreba za arteficijelnom ventilacijom u bolesnika s teškim oblikom hripavca” obranio je u 2004., a doktorsku disertaciju pod naslovom „Neurovirulencija cjepnog soja virusa mumpsa L-Zagreb“ u 2006.

Za stručnog suradnika na Katedri za infektologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, izabran je 1998. godine. Za asistenta je izabran 2003. godine, a za višega asistenta 2006. godine. U rujnu 2008. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od studenoga 2013. je izvanredni profesor. Osim dodiplomske nastave iz predmeta Infektologija, učestvuje i u nastavnim aktivnostima stručnih poslijediplomskih studija „Infektologija“, „Klinička pedijatrija”, „Školska medicina” i „Klinička mikrobiologija“. Od školske godine 2006./2007. voditelj je nastave iz infektologije na stručnim poslijediplomskim studijima iz „Infektologije“, „Kliničke pedijatrije“ i „Zaštite majke i djeteta“ (u međuvremenu ukinut). Aktivno učestvuje u radu tri fakultetska povjerenstva/odbora: Povjerenstvo za diplomske radove, završni ispit i diplomski ispit; Odbor za završne radove i Radne skupine etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja.

Aktivno je učestvovao u radu triju znanstvenih projekata, a od 2008. godine voditelj je znanstvenoga projekta „Nove metode u dijagnostici akutnih nebakterijskih upala SŽS-a u djece“ kojega financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Od 2012. godine je i voditelj znanstvenoga projekta „The burden of acute rotavirus gastroenteritis in Croatian children“ kojega financira Glaxo SmithKline Bio.

U svom dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio sam veći brojh stručnih i znanstvenih članaka, od kojih se 32 citira u bazi Current Contents. Radovi Prof. Tešovića do sada su citirani ukupno 235 puta (h index 9).

Prof. Tešović je mentor ili komentor sedam doktorskih disertacija od kojih su sve dobile pozitivnu ocjenu u postupku javne obrane teme. Dosada su dovršene i uspješno obranjene dvije disertacije.

Profesor Tešović je recenzent u nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa (Vaccine, Epidemiology and Infection, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Croatian Medical Journal, Collegium Antropologicum, Acta Clinica Croatica, Paediatria Croatica, Infektološki glasnik, Signa Vitae).

Autor/koautor je i nekoliko poglavlja u stručnim knjigama, od čega su i četiri sveučilišna udžbenika (Infektologija, Interna medicina, Hitna stanja u pedijatriji, Pedijatrija). Urednik je jednoga sveučilišnog udžbenika (Hitna stanja u pedijatriji).

Profesor Tešović je sudjelovao u većem broju domaćih i stranih stručnih sastanaka i kongresa od kojih se izdvajaju pozvana predavanja na 32. kongresu UMEMPS-a 2009. i 9. EPNS (European Pedatric Neurology Society) kongresu 2011.

Profesor Tešović je i glavni autor prijedloga specijalizacije pedijatrijske infektologije koju je prihvatilo Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske. Odlukom spomenutog Ministarstva određen je za voditelja specijalističke izobrazbe iz spomenute specijalizacije.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog društva za tropsku i putničku medicinu, Hrvatskoga društva za hitnu i intenzivnu internističku medicinu, Hrvatskoga pedijatrijskog društva-podružnica Zagreb te European Society for Pediatric Infectious Diseases (ESPID), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) i Central European Vaccine Awareness Group (CEVAG).

   
parallax background

Poliklinika prof. dr. sci. Josip Konja. Obratite nam se s povjerenjem!

Kontakt