Medicinska edukacija

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977. god. Poslijediplomski studij: Kardiologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila 1988.god.
Specijalizaciju iz interne medicine u KBC Zagreb 1983.-1987. god.
Subspecijalizacija iz Kardiologije u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb od 1999.-2001. god.
Više studijskih boravaka u inozemstvu (Houston i Atlanta u SAD-u, te Hanover, London, Rotterdam, Copenhagen itd)

Stručna djelatnost

Od 1987 do 1992. godine. specijalist internista-kardiolog na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb s posebnim interesom za intervencijsku kardiologiju. Od 1992. do 1997. god. u istom svojstvu radila u KB Dubrava.
Od 1998. do 2014. god. je obnašala funkciju pročelnice Laboratorija za intervencijsku kardiologiju (sada Kliničkog zavoda). U tom periodu uvedene su mnoge nove metode kao što su rotablacija, radijalni pristup, trombektomija, endovaskularni program, transkateterska implantacija zalistaka i druge, kao i program intervencijskog zbrinjavanja pacijenata s akutnim infarktom miokarda koji je prerastao u nacionalnu mrežu, za što je primila posebno priznanje Hrvatskog kardiološkog društva.
Od 2014. do 2020. godine pročelnica Zavoda za kongenitalne i valvularne bolesti u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb. Ustanovila program liječenja i praćenja kompleksnih bolesnika s prirođenim srčanim greškama, te osnovala Nacionalni referalni centar za te bolesti u KBC Zagreb.
Bila je član Upravnog odbora hrvatskog kardiološkog društva u 4 mandata.
Član je Europskog kardiološkog društva.

Znanstveni rad

God. 1994. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, obranila magistarski rad s temom “Dugoročni klinički rezultati perkutane koronarne balonske angioplastike”.
Doktorsku disertaciju sa temom “ Redukcija restenoze u stentu implatacijom stent grafta u nativne koronarne arterije u akutnom koronarnom sindromu” obranila je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine.
Koautor je u pet udžbenika iz interne medicine, kardiologije i intervencijske radiologije. Autor je više znanstvenih i stručnih radova i kongresnih sažetaka. Kao pozivni predavač sudjelovala je na niz znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, većinom sa temama iz intervencijske kardiologije i kongenitalne bolesti srca odraslih.

Nastavna djelatnost

Od 1998. god. je u suradničkom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. u zvanju izvanrednog profesora. Posebno se istaknula u nastavi studija medicine na engleskom jeziku. Predavač je na više postdiplomskih studija (Pulmologija, Nuklearna medicina, Intenzivna medicina, te Dijabetes i Anesteziologija). Suorganizator je edukacijskih tečajeva iz intervencijske kardiologije i kongenitalnih srčanih bolesti.

Informacija za pacijente

Profesor dr Maja Strozzi je kardiolog s dugogodišnjim kliničkim iskustvom. Iako joj je fokus užeg stručnog interesa bio u području intervencijskih kardioloških zahvata, i kongenitalne srčane bolesti odraslih, većina pacijenata koje je liječila i pratila tijekom godina bolovalo je od koronarne bolesti, bolesti zalistaka, bolesti aorte, te pacijenata s hipertenzivnim oštećenjem srca sa ili bez aritmije. Ima veliko iskustvo u donošenju ekspernog mišljenja i preporuke za liječenje kod bolesnika sa kompleksnim srčanim stanjima.

parallax background

Poliklinika prof. dr. sci. Josip Konja. Obratite nam se s povjerenjem!

Kontakt